ORDKUNSKAP

Categories

Eleverna placeras parvis. Läraren ger eleverna en ordkategori. Under en minut skriver eleverna ner så många ord de hinner med som de associerar med ämnet. De får inte titta på varandras ord. Då minuten gått får de jämföra sina ord med varandra. De får ett poäng för varje ord som de båda har skrivit.

 • Music
 • Sport
 • Great Britain
 • Europe
 • Breakfast
 • Summer
 • Bodyparts
 • Beach
 • Pets
 • Books

Handprinting

Eleverna placeras i två lag på golvet. Lagen sitter mitt emot varandra i två led. I laget håller man varandras händer. Längst fram sitter läraren med ordkort eller glosor som eleverna haft. Längst bak mellan lagen står ett limstift.

Alla, förutom de elever som sitter längst fram, blundar och läraren väljer ett ord som läses/visas upp på svenska. Då eleven längst fram kommit på vad ordet heter på engelska trycker hen nästa elevs hand. Handtrycken går vidare tills de når den siste som då öppnar ögonen och tar limstiftet.

Eleven längst fram i det lag som har limstiftet säger ordet på engelska och om det är korrekt får laget ett poäng. Om det är fel, går möjligheten över till den som sitter längst fram i det andra laget. Har hen också fel eller inte kan, frågar läraren om någon annan kan ordet, men då delas inget poäng ut. Därefter flyttar de elever som sitter längst fram istället längst bak och blir de som får ta limstiftet. Nummer två i varje lag får nu möjlighet att berätta vad nästa ord heter på engelska.

A whispering game

Eleverna placeras i två lag på stolar eller golvet i två led. Den sista i varje lag kommer fram till läraren som skriver ett meddelande på ett papper, t ex ”I really like school in the summer”. Eleverna går ner till sina platser och viskar meningen till eleven framför. Nu ska meningen viskas fram till den främsta eleven. Då meddelandet nått fram ska denne viska till läraren. Det lag som lyckas återge meningen i bäst skick får poäng.

Om båda meningarna är helt tokiga kan läraren be eleverna sätta sig igen och meddelandet viskas om från början. Därefter flyttar alla fram ett steg och den elev som satt främst ska nu sitta längst bak, men kan gärna stå kvar eftersom hen nu ska läsa lärarens nya meddelande.

Alternativ: Meddelandet kan skrivas på tavlan istället för att viskas till läraren.

FRÅGEORD

Newsreporter

Gruppövning där en elev i taget får komma fram och vara nyhetsreporter. Hen ställer/sätter sig med ryggen mot tavlan. På tavlan skriver läraren ett substantiv som nyhetsreportern ska gissa sig till genom sina frågor som finns på ett kort. Frågorna ställs i tur och ordning. De andra eleverna svarar först så generellt de kan som ”In the morning” och ”At home” för att sedan gå in på detaljer ju mer reportern frågar.

 • When do you use it?”
 • Where do you use it?
 • How do you use it?
 • Why do you use it?

No yes and No no

Gruppövning där en elev får komma fram och ställa/sätta sig framför de andra. De andra ställer olika ja- och nej-frågor som ”Are you a girl?”, ”Do you live in Sweden?”, ”Am I your friend?” och ”Have you got a sister?”.

Det är absolut förbjudet att svara ”yes” eller ”no”. Istället kan man t ex säga ”perhaps”, ”obviously”, ”I don’t know”, ”I think so”.

Man får inte upprepa samma svar mer än två gånger i rad. Om man gör det eller råkar säga ”yes” eller ”no” får den som ställt sista frågan vara den som svarar på de andras frågor.

Grandpa's underwear

Gruppövning där en elev får komma fram och ställa/sätta sig framför de andra. De andra ställer frågor som ”What is on your head?”, ”What do you like best in the world?”, ”What do you wash your face with?” och ”What are you going to wear at Kim’s party?”. Det enda svar som får ges är ”Grandpa’s underwear”. Målet är att få eleven att börja skratta. Den som lyckas med det får komma fram och svara på de andras frågor.

ALFABETET

The alphabet in pairs

Parövning där eleverna ska säga en eller två bokstäver i taget från A-Z. Den som säger Z har förlorat.

Görs med fördel med ett alfabet framför sig. Då kan man även köra leken baklänges.

Hangman

Hänga gubbe är ett uppskattat sätt att träna alfabetet på. Om man vill väva in ordkunskap sägs allt man ritar dvs hill, pole, gallows, head, neck, body, arm, leg (stick figure).

Kan bytas ut mot en blomma så man lär sig blommans delar eller ett hus med wall, roof, steps, front door, window, chimney.

I spy

Parövning eller gruppövning där en elev talar om något som hen kan se från sin plats. ”I spy with my little eye, something beginning with S”. De andra försöker gissa vad det är genom att t ex fråga ”Is it the sun?”, ”Is it a shelf?” och ”Is it a shirt?”. Den som gissar rätt får bli nästa spanare.

Adjektiv kan tränas istället för bokstäver genom att t ex säga “I spy with my little eye, something red” eller “I spy with my little eye, something very small”.

The Emperor of China

Säg till eleverna:

– Have you heard about the Emperor of China? He likes tea but he doesn’t like coffee. What more does he like? He likes tigers but he doesn’t like lions. He likes white but he doesn’t like black.”

Hemligheten är att kejsaren bara gillar ord som har bokstaven ”T” i sig. Låt nu en elev gissa vad kejsaren gillar och ogillar. Eleven säger kanske: ”The Emperor of China likes boys but he doesn’t like girls.” Då säger du: ”No, that’s not right. He doesn’t like girls and he doesn’t like boys either.”

Fortsätt så tills de flesta gissat ledtråden.

On a desert island

Om ditt namn börjar på ”E” säger du till eleverna:

– If I was to go to a desert island I’d like to bring some elephants. What about you Kevin?
– I would like to bring some food!
– Oh, no, you can’t do that. What would you like to bring, Filippa?
– I’d like to bring some flags.
– That’s good, you can bring some flags. Now what about you…

Hemligheten är att du bara kan ta med dig saker som börjar på samma bokstav som ditt namn börjar på. Fortsätt tills de flesta gissat ledtråden.

Riddles

Läs upp gåtor där man ska gissa vad det är utifrån gåtan och begynnelsebokstaven.

I’m a grey animal, much much bigger than a bee. The last letter in my name is T.

I have four walls but is not a cage. You’re probably in one and it starts with an H.

365 days fly by and this word always starts with Y.

It’s good to have when it’s raining and most people have a few. It can be black or colorful and starts with U.

The planet that we live on, you and me. It has lots of oceans and starts with E.

(elephant, house, year, umbrella, earth)

LYSSNA

Parrot game

Gruppövning där läraren säger en kort mening. Om man som elev tycker att meningen stämmer ska man härma läraren och säga samma sak. Om meningen inte stämmer håller man tyst. Vissa meningar stämmer för alla medan andra bara stämmer för vissa. 

 • This is an English lesson.
 • We live in Norway.
 • I love football.
 • Our teacher’s name is Carlos.
 • It is Monday today.
 • I like math.
 • The sun is shining.
 • I don’t like fish.
 • The door is open.
 • We have P.E. on Fridays.
 • I have a pet.
 • We are in London.
 • It can snow in the winter.
 • Spring is a season.
 • A rose is a flower.
 • Turkey is a color
 • It’s ten o’clock now.
 • I’m a child.
 • There’s water in the ocean.
 • I love English.

Right or wrong I

Till den här övningen behövs två A4-blad med ordet ”Right” och två A4-blad med ordet ”Wrong”. Tydligast blir det med gröna och röda papper. Det behövs även två stolar som står bredvid varandra framför gruppen.

Eleverna delas in i två lag. En från varje lag kommer fram och sätter sig på stolarna. De får två lappar var; en med ”Right” och en med ”Wrong”. Läraren läser upp ett påstående som eleverna på stolarna svarar på genom att räcka upp rätt A4-blad. Den som är snabbast räcker upp rätt blad får ett poäng till sitt lag. Därefter får två nya elever komma fram och ta ställning till om påståendet är rätt eller fel. Ibland behövs diskussioner kring betydelser av ord och om det verkligen är rätt/fel.

 • Big Ben is in London.
 • India is an African country.
 • A pig has two legs.
 • The British flag is red, blue and white.
 • Queen Elizabeth lives in Stockholm.
 • People celebrate Christmas in December.
 • A hen has four legs.
 • New York is the capitol in the USA.
 • A toad is an animal.
 • The cheetah is the fastes animal on land.
 • The walls in this classroom are blue.

Right or wrong II

I den här övningen tävlar alla mot varandra samtidigt och passar bra som t.ex. en pausövning.

Klipp ut röda och gröna lappar så att alla får varsin av varje färg. Läraren läser upp påstående likt dem i ”Right or wrong I” som eleverna får ta ställning till. Här kan man även lägg in en del personliga påståenden som är rätt för vissa och fel för andra. 

Exempel på några personliga påståenden:

 • I don’t mind going to the dentist.
 • My parents are divorced.
 • It’s nice to have a pet.
 • We are four in my family.
 • July is the best month of the year.
 • You need to be fast to be a good basketballplayer.
 • I live in a flat (BE)/an apartment (AE).
 • It’s fun to play Minecraft.
 • A good breakfast consists of porridge and milk.
 • Spring is the best season of the year.
 • Spiders are scarier than snakes.
 • I would like to live in the mountains.
 • I’m afraid of heights.
 • I would never eat snails.

Write and draw

Skapa ett rutnät med numrerade rutor 1-10 eller mer som du kopierar och delar ut. Ge sedan eleverna i uppdrag att skriva eller rita enligt dina instruktioner.

 • Write your name in square number four.
 • Draw a sun in the first square.
 • Draw a flower in square number eight.
 • Write the name of our school in the last square.
 • Write your age in square number three.
 • Draw a worm in the second square.
 • Write the word FUN in the fifth square.
 • Draw a spoon in square number seven.
 • Write the name of a color in the ninth square.
 • Draw your face in the sixth square.

Listen to the text

Ta en textbok från en annan serie än den eleverna använder och läs upp en text därifrån. Ställ egna frågor på texten och/eller ta från en tillhörande övningsbok. Alternativt kan man ta en text som ingen jobbat med ännu från den ordinarie textboken.

Frågor som kan passa många texter är:

 • Who is the text about?
 • How old is this person? / How old are they?
 • Where is it?
 • What are they talking about?
 • What are they doing?
 • What do you think happened before?
 • What do you think will happen next?

Who, what, where, when?

Beroende på vilket tema man jobbar med för tillfället så kan läraren läsa upp ledtrådar för olika miljöer eller beskriva saker, djur eller människor. Antingen får eleverna olika alternativ att välja mellan eller så får de skriva själva. 

Who? This person uses different tools. This person has many patients every day. This person is good at teeth and asks you to open your mouth.

What? This is a small thing. It is round. It is often made of gold. You have it on your finger.

Where? Here you meet all kinds of people. Most of them want food. Bring money or a credit card. You use a trolley (BE)/shopping cart (AE) or a shopping basket. 

When? A lot of people love this period. You eat a lot of good food and many sweet things. It’s common to have a tree with lights indoor. Children open presents and wonder if Santa Claus exists or not.

(dentist, ring, grocery store, Christmas)